Om Agder OPS

OPS MODELLEN

OPS står for Offentlig Privat Samarbeid, og blir benyttet i flere europeiske land, Den norske OPS-modellen medfører at det samlede ansvar for prosjektering, bygging, finansiering samt drift og vedlikehold i en lengre driftsperiode overføres fra det offentlige (Statens vegvesen) til en privat aktør.

Gjennom OPS bærer de private aktørene risikoen ved eventuelle kostnadsoverskridelser. Det offentliges viktigste rolle blir å foreta grunnerverv, få på plass godkjente reguleringsplaner og sørge for at kvalitets- og funksjonskrav ivaretas.

Hovedmålet med den norske OPS-modellen er å få en mer effektiv gjennomføring av vegprosjekt, samtidig som det offentlige beholder kontrollen og mulighet for politiske valg.

OPS-prosjektet omfatter en totalleveranse av vegstrekningen fra Øygardsdalen i Grimstad til Timenes i Kristiansand i en driftsperiode på 25 år.

EIERSTRUKTUR

Byggingen av ny motorveg er organisert som et OPS-prosjekt. OPS står for Offentlig Privat Samarbeid. Dette innebærer at en privat aktør får oppgaven med å prosjektere, finansiere, bygge, drive og vedlikeholde vegen.

Agder OPS Vegselskap AS inngikk kontrakt med Vegdirektoratet 23. juni 2006, og har ansvaret for vegen frem til 2034. Dagens eier (100%) er BBGI Management HoldCo Sárl. Deres hjemmeside finnes på www.bb-gi.com

Agder OPS Vegselskap mottar en årlig avtalt godtgjørelse fra Vegdirektoratet i driftsperioden.
Driftsperioden løper i 25 år frem til 2034.

For byggingen av vegen inngikk Agder OPS Vegselskap avtale med CJV E18 Grimstad – Kristiansand ANS. Dette selskapet var et arbeidsfellesskap mellom det danske entreprenørselskapet E. Pihl & Søn AS og tyske Bilfinger Berger Ingenieurbau GmbH.

Organisasjonskart

Visjon og mål

Samferdselsdepartementet har definert følgende hovedmål for ny motorveg fra Grimstad til Kristiansand:

  • Å bidra til å utvikle stamvegen E18 fra Oslo til Kristiansand
  • Å bidra til å utvikle Agderbyen til en robust bo- og arbeidsmarkedsregion
  • Å bidra til å styrke forbindelsen til Europa gjennom den nasjonale havn i Kristiansand  og Kristiansand lufthavn

Agderbyen (Mandal - Arendal) - Stamvegen og forbindelsen til Europa

Finansiering

Finansiell modell
Vegdirektoratet har inngått kontrakt med Agder OPS Vegselskap AS (heretter Agder OPS). Kontrakten innebærer at Agder OPS skal sørge for at nye E18 mellom Grimstad og Kristiansand finansieres, prosjekteres, bygges, vedlikeholdes og drives. Når vegen etter anleggsfasen på tre år ble åpnet for trafikk, startet en 25 år lang driftsfase. Agder OPS motok ikke noe vederlag under anleggsfasen. Etter at vegen er åpnet for trafikk så motar Agder OPS en årlig godtgjørelse fra Vegdirektoratet i driftsfasen.

Årlig godtgjørelse fra Vegdirektoratet til Agder OPS vil avspeile hvordan Agder OPS lykkes med å oppfylle Vegdirektoratet sine overordnede målsettinger for denne veistrekningen. Hoveddelen av godtgjørelsen vil dekkes gjennom betaling for tilgjengelighet og drift. Høy grad av sikkerhet og få ulykker vil kunne gi bonusgodtgjørelse. 

Agder OPSl finansierte anleggsfasen av veganlegget på til sammen ca 3,3 mrd. kroner over omtrent 3 år. Selskapets kapital består av egenkapital som er innskutt fra eierne, samt fremmedkapital i form av lån fra nasjonal og internasjonale banker. Den europeiske investeringsbanken (EIB) finansierte nærmere halvparten av lånebehovet. I tillegg ble det gitt et lån fra den nordiske investeringsbanken (NIB), Nordea, samt andre internasjonale forretningsbanker. Lånegivernes interesser er vernet gjennom en trepartsavtale, som under gitte betingelser kan gi långiverne rett til å tre inn i OPS-kontrakten og besørge denne oppfylt på vegne av Agder OPS.