Fakta

Ny E 18 mellom Kristiansand og Grimstad har redusert antall ulykker med 90 prosent og kuttet reisetiden med 15 minutter.

NORGES STØRSTE VEIPROSJEKT

E 18 Kristiansand-Grimstad åpnet i august 2009. Den 38 kilometer lange firefelts motorveien, med blant annet 61 broer, 16 tunneler og 11 toplanskryss, er fortsatt Norges største veiprosjekt noensinne.

Fra strekningen mellom Brønningsmyrkrysset og Songefjelltunellen.

90 PROSENT FÆRRE ULYKKER

E 18 Kristiansand-Grimstad er designet for økt trafikksikkerhet. Antall ulykker på den nye veien er 90 prosent lavere enn på den gamle veien. Nesten alle ulykkene resulterer i lettere personskader, i motsetning til før, da mange ble alvorlig skadet. Ulykkene skyldes ofte uoppmerksomhet, eksempelvis mobilbruk – og ikke veiens utforming.

Gammel vei: 51 personer involvert i ulykker i løpet av ett år (2006). 

Ny vei: 40 personer involvert i ulykker i løpet av ti år (2010-2019).

RASKERE REISETID

E 18 Kristiansand-Grimstad er raskere og rettere enn før. Reisetiden er redusert fra 45 til 30 minutter. Det gir enorme besparelser for næringsliv og samfunnsliv. Veien bidrar til en tettere sammenbundet region og en bedre stamvei mellom Kristiansand og Oslo.

Fra utløpet av Studeheitunnelen mot Lillesand.

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID

E 18 Kristiansand-Grimstad er et offentlig-privat samarbeid (OPS). Private interesser tok ansvar for design, konstruksjon og finansiering av veien. Det private selskapet Agder OPS står for driften i de første 25 årene, før veien overleveres Statens vegvesen.

FAKTA

Lengde:
38 300 meter ny firefelts Motorveg

Oppstart:
Juni 2006

Åpnet for trafikk:
August 2009

Finansiering:
Egenkapital og lån

Omfang:
38,3 km fire felt motorveg
75 km lokalveger og tilførselsveger
61 bruer
8 tunneler
18 kulverter (underganger)
11 toplanskryss
28 tunnelportaler
2 Rasteplasser
Sideområder som deponier, riggområder og næringsarealer

Nøkkeltall:
82 000 m3 konstruksjonsbetong
37 000 m3 sprøytebetong
25 000 tonn Armering
11 900 m tunnel
13 100 stk Tunnelelementer
57 500 stk Bolter i tunneler
95 000 m Overvanns- og dreneringsrør
24 500 m Skog- og traktorveger
12 500 m2 Natursteinsmurer
5 000 m2 Plastring under bruer
37 000 m Høyspentkabler
995 000 m Øvrige kabler
1 300 stk Lysmaster
720 000 m2 asfalt
395 000 Tonn Asfalt

Totalkostnad:
Kostnad NOK 3,3 milliarder (regnet som nåverdi), betales over 25 år