Miljø

E 18 Kristiansand-Grimstad er underlagt streng regulering og miljølovgivning, og tilfredsstiller alle utslippskrav.

AKTUELLE LOVER 

De mest sentrale lovene som regulerer forholdet til det ytre miljøet er Forurensningsloven, Lov om helsetjenesten i kommunene, Miljøinformasjonsloven og Kulturminneloven.

UTSLIPPSTILLATELSER

Utslippstillatelser for anleggs- og driftsfasen er gitt av Fylkesmannen i henhold til Forurensningsloven, med krav om omfattende miljøoppfølging og -rapportering. Underveis i anleggs- og driftsfasen er reguleringer og utslippskrav skjerpet som følge av ny kunnskap. Agder OPS har tatt dette på største alvor og tilfredsstiller alle utslippskrav.

EN SPESIELL UTFORDRING

E 18 Kristiansand-Grimstad har hatt en spesiell utfordring i forekomsten av jarositt, en meget sulfidholdig bergart, ved Tingsaker i Lillesand. Sprengningsarbeid åpnet opp bergformasjoner og økte dermed eksponeringen av jarositt. Vann som kommer i kontakt med jarositt får redusert pH, økt innhold av aluminium og tungmetaller. 

For å motvirke dette har Agder OPS etablert tre sulfiddeponier, hvor vi samler avrenning fra jarosittforekomstene. Det er også påført et lag med leire og tilsatt kalk i områder med jarositt. Tiltakene har hatt god effekt.

KALDVELLFJORDEN

I Kaldvellfjorden er det gjennomført to store undersøkelser og et forskningsprosjekt. Alle konkluderer med at E 18 Kristiansand-Grimstad ikke har noen påvirkning på Kaldvellfjorden.