Oppdatert: 28. april 2022

Ulykke!

Denne gangen gikk det bra. Av og til oppstår det brann i vegtunnel. Da er det svært viktig at redningsetatene samt eier av tunnel, vet nøyaktig hvordan dette skal håndteres for å sikre liv og helse. Hvert år øver vi for å kunne være forberedt på å håndtere ulykker i tunnel. Alle lange vegtunneler i Norge er definert som særskilt brannobjekt og skal ha en egen Brannvernleder. At en tunnel er definert som ett særskilt brannobjekt betyr at tunnelen skal utrustes med ekstra sikkerhetsutrustning som for eksempel kraftige vifter for å kunne blåse røyk i ønsket retning, radiosamband slik at du som bilist kan få informasjon over bilens radio, lys og skilt som viser hvilken retning du skal bevege deg for å rømme tunnelen, brannslukningsapparater, nødtelefoner, mm. Det er den enkelte vegeier som er ansvarlig for å utruste vegtunneler med sikkerhetsutrustning samt utarbeide Beredskapsplan for den enkelte tunnel. Alle redningsetatene stilte opp med ett stort antall ressurser under årets øvelse som fant sted i uke 17. Scenarioet denne gangen var ulykke i Brattheitunnelen østgående retning hvor en personbil hadde forulykket. Andre trafikanter som kom først til stedet meldte to eller tre hardt skadde personer via tunnelens nødtelefon. Under samtalen oppsto det en eksplosiv brann i personbilen. Begge Bratthei tunnelene ble stengt umiddelbart for trafikk ved at bommer og rødt lys ble aktivert i tunnelenes innløp. For trafikanter som allerede befant seg inne i tunnelen hvor ulykken hadde skjedd, fikk de instrukser over bilradioen hva de skulle foreta seg. Brann og Politi rykket ut fra Lillesand og Kristiansand umiddelbart og var på ulykkesstedet etter kun kort tid og startet redning. Det gikk bra denne gangen. Avsluttende del av øvelsen er felles evaluering for å utveksle erfaringer samt komme med forslag til forbedringer. Her deltok alle redningsetatene, vegeier Statens vegvesen, drift og vedlikeholdsentreprenørene, Brannvernleder, Vegtrafikksentralen samt flere observatører. Når en nødtelefon aktiveres (telefonrør løftes av) eller ett brannslukningsapparat fjernes fra tunnelvegg, vet nødetatene med en gang hvor du befinner deg. Redning kan da gjennomføres straks. https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/trafikksikkerhet/

Simulert brann i personbil.

Observatører fra ulike aktører.

Evaluering av øvelsen.

To skadde personer berget over i det andre tunnelløpet av Brannvesenet.