Oppdatert: 11. februar 2020

Tillater ulike spordybde på ulike motorveier

Norske motorveier skal reasfalteres om spordybden overstiger 20 millimeter, men på OPS-veiene tillates 25 millimeter.

Da OPS-motorveien mellom Grimstad og Kristiansand åpnet i 2009, var 25 millimeter den maksimale spordybden veien kunne ha før den måtte reasfalteres. Den samme grensen ble kontraktfestet for alle tre OPS-strekningene som ble ferdigstilt rundt samme tid.

I 2011 endret imidlertid Vegdirektoratet grensen til 20 millimeter for store motorveier. Det fikk imidlertid ingen innvirkning på OPS-kontraktene, og Vegdirektoratet har ikke vist vilje til å endre på dette, skriver Veier24.

Klagene har vært mange og høye, og også lokalpolitikere har tatt initiativ for å ordne opp. Vegvesenet og Agder OPS forhandlet fram en avtale om å endre grensen for maksimal spordybde til 20 millimeter, men det ble avvist på sentralt hold.

– Rutinene er slik at Statens Vegvesen måler spordybden i april hvert år, forklarer administrerende direktør Jan Walle i Agder OPS til Veier24.

– Måleresultatene blir gitt som gjennomsnitt per kilometer, ikke som punktmålinger. Reasfaltering skal skje når gjennomsnittsmålingene viser en spordybde på 25 millimeter eller mer – ikke om det bare blir oppdaget et og annet punkt som er dypere enn kravet. Aprilmålingene danner grunnlaget for planlagt asfaltering kommende kalenderår og det nye veidekket skal ligge ferdig før 1. juli, sier han.

OPS-direktøren hadde imidlertid gjerne sett at veien ble asfaltert før sporene ble så dype.

– Vi ønsker å ha samme krav til spordybde som resten av Norge, og har jobbet hardt for å få dette til. Men hver gang blir vi møtt av en kald skulder hos Vegdirektoratet, sier Walle til Agderposten.

Link til artikkel i veier24.no