Oppdatert: 4. oktober 2021

Renovering av renseanleggene

Motorveien E18 Grimstad - Kristiansand ble bygget ut gjennom til dels svært sulfidholdige bergarter. I denne forbindelse ble det etablerte en rekke renseanlegg i forbindelse med sulfidholdig sprengstein deponier. Statsforvalteren har satt maksimumsverdier for hva som tillates av utslipp av metaller til resipienten. For å nå disse kravene, er det blant annet etablert to større renseanlegg; ett i Mannfalldalen og ett Stordalen i Lillesand kommune. Hvert tredje år byttes kalkstein ut med ny frisk kalkmasse. En av kalksteinens oppgaver er å binde opp aluminiumen i vannet som kommer fra de sulfide steindeponiene. Kalksteinen i kombinasjon med lut, gir også ønsket pH-verdi på vannet. Renset vann renner deretter ut i resipienten. Foto Trond Heia