Oppdatert: 5. mars 2024

Krogevann bro skal rives og erstattes med kulvert

Krogevann bro i Lillesand kommune skal fjernes som følge av setningsskader i konstruksjonen. Skadene på broen tilsier at broen sannsynligvis ikke oppnår kravet til 100 års levetid.

I all hovedsak skal E18-trafikken beholdes på hovedvegen gjennom byggeperioden som vil være fra medio mars – ultimo mai 2024. I en periode på 4-5 uker vil firefeltsvegen vil bli omgjort til tofeltsveg forbi arbeidstedet med redusert fartsnivå og sikringstiltak for å kunne ivareta arbeidernes og trafikantenes sikkerhet.

Setninger har oppstått i steinfyllingen i Krogevann og påført skader på Krogevann bro. Broen er fundamentert på fjell i øst og steinfylling i vest. Setningene i steinfylling har kulminert betydelig over de siste årene, men har et fortsatt aktivt setningsforløp (1-2 mm per år).

Broen vil bli erstattet av en fleksibel kulvert med diameter 3 meter som ivaretar blant annet fri ferdsel gjennom kulverten med robåt/kajakk/kano også ved minste vannstand. Kulverten er dimensjonert for å kunne ivareta 200-års flom. I tillegg vil det bli etablert kulvert med diameter 2 meter for småviltpassasje. Etablering av kulvertløsning minimaliserer også ulempen for trafikantene samt at eventuelle fremtidige setninger kan enkelt og raskt vedlikeholdes.