OPS-PROSJEKT E18 KRISTIANSAND - GRIMSTAD

Prosjektet omfatter bygging og drift i 25 år av firefeltsveg fra Grimstad til Kristiansand.
Strekningen er over 38 km lang.

Den nye vegen gir en redusert reisetid på om lag 15 minutter, fra 45 til 30 minutter.
Anlegget ble åpnet for trafikk august 2009.

 
  Fakta

Lengde:
38 300 meter ny firefelts motorveg

Oppstart:
Juni 2006

Åpnet for trafikk:
August 2009

Finansiering:
Egenkapital og lån

Omfang:
38,3 km fire felt motorveg
75 km lokalveger og tilførselsveger
61 bruer
7 tunneler
18 kulverter (underganger)
11 toplanskryss
28 tunnelportaler
2 rasteplasser
Sideområder som deponier, riggområder
og næringsarealer

Nøkkeltall:
82 000 m3 konstruksjonsbetong
37 000 m3 sprøytebetong
25 000 tonn armering
11 900 m tunnel                        
13 100 stk tunnelelementer                       
57 500 stk bolter i tunneler
95 000 m overvanns- og dreneringsrør
24 500 m skog- og traktorveger
12 500 m2 natursteinsmurer
5 000 m2 plastring under bruer
37 000 m høyspentkabler
995 000 m øvrige kabler
1 300 stk lysmaster
720 000 m2 asfalt
395 000 tonn asfalt

Totalkostnad:
Kostnad NOK 3,3 milliarder
(regnet som nåverdi), betales over 25 år