OPPGRADERING AV TUNNELER MELLOM KRISTIANSAND OG LILLESAND

De neste seks ukene skal Agder OPS Vegselskap AS oppgradere tre lange tunneler på E18 mellom Kristiansand og Lillesand.
 
Arbeidet medfører at E18 mellom Langåsen (IKEA-krysset i Kristiansand) og Brønningsmyr (Kjerlingland-krysset i Lillesand) stenges mellom klokken 21.00 og 06.00 fire dager i uken (natt til mandag – natt til torsdag).
 
Omkjøringsvei er fylkesvei 420 (gamle E18).
 
Arbeidsperioden starter søndag 9. september og avsluttes torsdag 18. oktober.
 
Tunnelene som oppgraderes er Brattheitunnelen og Steinsåstunnelen (uke 37-40) og Skifjelltunnelen (uke 41-42). Det er kun én av kjøreretningene som stenges hver natt. Se Statens Vegvesens trafikkmeldinger for ytterligere detaljer.

Oppgraderingen gjøres i samsvar med det nye tunnelsikkerhetsdirektivet, som også er bakgrunnen for de langt mer omfattende oppgraderingene som gjøres i flere eldre tunneler i Kristiansand for tiden.

______________________________


OPS-PROSJEKT E18  KRISTIANSAND - GRIMSTAD

Prosjektet omfatter bygging og drift i 25 år av firefeltsveg fra Grimstad til Kristiansand.
Strekningen er over 38 km lang.

Den nye vegen gir en redusert reisetid på om lag 15 minutter, fra 45 til 30 minutter.
Anlegget ble åpnet for trafikk august 2009.

 
  Fakta

Lengde:
38 300 meter ny firefelts motorveg

Oppstart:
Juni 2006

Åpnet for trafikk:
August 2009

Finansiering:
Egenkapital og lån

Omfang:
38,3 km fire felt motorveg
75 km lokalveger og tilførselsveger
61 bruer
7 tunneler
18 kulverter (underganger)
11 toplanskryss
28 tunnelportaler
2 rasteplasser
Sideområder som deponier, riggområder
og næringsarealer

Nøkkeltall:
82 000 m3 konstruksjonsbetong
37 000 m3 sprøytebetong
25 000 tonn armering
11 900 m tunnel                        
13 100 stk tunnelelementer                       
57 500 stk bolter i tunneler
95 000 m overvanns- og dreneringsrør
24 500 m skog- og traktorveger
12 500 m2 natursteinsmurer
5 000 m2 plastring under bruer
37 000 m høyspentkabler
995 000 m øvrige kabler
1 300 stk lysmaster
720 000 m2 asfalt
395 000 tonn asfalt

Totalkostnad:
Kostnad NOK 3,3 milliarder
(regnet som nåverdi), betales over 25 år